fbpx Skip to main content

Privacyreglement

De directie van Ariane Zorg heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen een reglement ter behoud van de regels voor de registratie van persoonsgegevens en de verwerking daarvan. Daarbij zijn de rechten van betrokkenen ter zake van de registratie van hun persoonsgegevens opgenomen. Ariane Zorg geeft hierbij uitvoering aan de wettelijke vereisten zoals vastgelegd in:

  • Wet Langdurige Zorg (WLZ)
  • Zorgverzekeringswet (ZVW)
  • Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  • Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Ariane Zorg is zich bewust van het recht op, de behoefte aan, privacy van betrokkenen.

Ariane Zorg volgt de wettelijke regels en procedures om de privacy van betrokkenen te waarborgen.

Ariane Zorg beoogt met dit reglement betrokkenen inzicht te verschaffen omtrent de wijze waarop Ariane Zorg persoonsgegevens verkrijgt, welke gegevens zij bewaren, wie toegang tot deze gegevens heeft en aan wie deze worden verstrekt. Daarnaast word uiteengezet welke rechten betrokkenen hebben.

Wij van Ariane Zorg handelen volgens de AVG (Algemene Voerordening Gegevensbescherming) deze geeft onze klanten meer rechten en Ariane Zorg meer plichten.

Hieronder zullen wij aangeven wat er onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming valt.

En hoe wij van Ariane Zorg aan de regels voldoen.

Wat is de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese Privacywet. Deze AVG regelt dat bedrijven en organisaties persoonsgegevens zorgvuldig verwerken. Wij als zorgaanbieder moeten bijvoorbeeld een goede reden hebben om persoonsgegevens te verwerken. En wij mogen niet meer persoonsgegevens verzamelen en gebruiken dan werkelijk nodig is. Die regels zijn hetzelfde voor heel Europa. In het Engels is de AVG bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).

Wat is de reden van de invoering van de AVG?

De AVG is ingevoerd om onze privacy beter te beschermen. De AVG dwingt ondernemers zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van klanten, personeel of andere personen. Ondernemers moeten kunnen aantonen dat ze zich aan deze wet houden.

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld: naam, adres en woonplaats van een persoon. Maar ook onder  telefoonnummers en postcodes met huisnummers word persoonsgegevens verstaan.

Gevoelige gegevens zoals iemand zijn/haar ras, seksuele geaardheid, godsdienst of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. De verwerking van bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens is verboden. Behalve als voor uw instelling een uitzondering in de wet staat.

Geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming ook voor ons?

De AVG geldt voor alle zelfstandige ondernemers, bedrijven of organisaties die persoonsgegevens verwerken.  Er word daarbij geen onderscheid gemaakt of wij de gegevens handmatig of geautomatiseerd verwerken. Het maakt daarbij ook niet uit of de gegevens voor onszelf verwerkt worden, of dat wij dat voor iemand anders doen.

‘Verwerken van persoonsgegevens’ betekent onder andere: het verzamelen, vastleggen, opslaan, gebruiken, doorsturen, verspreiden, beschikbaar stellen en samenbrengen.

De AVG geldt daarom voor veel bedrijven en organisaties. Ook als ons bedrijf geen personeel heeft en maar een paar klanten. Al bij het versturen van een offerte, factuur of een nieuwsbrief moeten wij rekening houden met de AVG. De  Autoriteit Persoonsgegevens (AP)  controleert of bedrijven zich aan de AVG houden. Zij kunnen ook boetes uitdelen.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer iemand denkt dat zijn/haar persoonsgegevens op een manier worden verwerkt die in strijd is met de privacywet, kan  deze een  privacy klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u zorg nodig?

Onze specialisten vertellen u graag meer over onze dienstverlening. Neem vandaag nog vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Neem contact op